Τεχνολογίες

Στον ακόλουθο πίνακα αναφέρονται ευρύτερες τεχνολογίες του τομέα Πληροφορικής & Επικοινωνιών στις οποίες έχει εστιαστεί το ερευνητικό ενδιαφέρον της χώρας έως το 2020.

Ευρύτερες Τεχνολογίες Ανάλυση
Τεχνολογίες διαχείρισης περιεχομένου και πληροφοριών Ανοιχτά δεδομένα μεγάλου μεγέθους. Πολιτιστική κληρονομιά, Αυτόματη μετάφραση, Ανάπτυξη προηγμένου ψυχαγωγικού λογισμικού και καινοτόμων τεχνολογιών παιγνίων και τεχνικών gamification, Εργαλεία για τις επιχειρήσεις δημιουργικού περιεχομένου, μαζικής ενημέρωσης, γνώσης και  μάθησης, Πολυτροπική και φυσική αλληλεπίδραση με υπολογιστή
Διαδίκτυο του μέλλοντος Αντιμετώπιση των περιορισμών του Διαδικτύου, Ανάπτυξη αποτελεσματικότερων υπολογιστικών μοντέλων, καθώς και μοντέλων διαχείρισης δεδομένων, Έξυπνα δίκτυα και νέες αρχιτεκτονικές διαδικτύου, Έξυπνες τεχνολογίες για οπτικά & ασύρματα δίκτυα, Προηγμένες υποδομές & υπηρεσίες νέφους, Εργαλεία & Μέθοδοι για ανάπτυξη λογισμικού, Πλατφόρμες συλλογικής ευαισθητοποίησης για αειφορία και κοινωνική καινοτομία, Προηγμένες υποδομές δικτύων 5G για το Διαδίκτυο του μέλλοντος
ΤΠΕ σε οριζόντιες δραστηριότητες Διαδίκτυο των πραγμάτων και Πλατφόρμες διασύνδεσης «έξυπνων» αντικειμένων, Ανθρωποκεντρική ψηφιακή εποχή, Σύνθετα συστήματα
Ρομποτική Νέα γενιά ρομπότ και υποστηρικτικών τεχνολογιών με εφαρμογή στην βιομηχανία και την παροχή υπηρεσιών, Λειτουργία σε δυναμικά περιβάλλοντα πραγματικού κόσμου, με αυξημένες δυνατότητες αυτονομίας, προσαρμοστικότητας και ασφαλούς αλληλεπίδρασης με τους ανθρώπους
Εργοστάσια του μέλλοντος Βελτιστοποίηση διαδικασιών κατασκευής, Τεχνολογίες μοντελοποίησης, προσομοίωσης, ανάλυσης και πρόβλεψης υποστηριζόμενες από ΤΠΕ, 3D Printing
Εφαρμογές ΤΠΕ σε τομείς προτεραιότητας της χώρας Ευφυείς, οικολογικές και ενοποιημένες μεταφορές, Υγεία, Δημογραφικές μεταβολές & ευημερία, Ασφαλής, «καθαρή» και αποδοτική ενέργεια.
Ασφάλεια Ασφάλεια πρόσβασης, πληροφοριών, υπηρεσιών, υποδομών
Καινοτομία στην Κοινωνία Διαφύλαξη πολιτιστικής κληρονομιάς, Εργαλεία ΤΠΕ για μάθηση και εκπαίδευση, Ψηφιακές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και συμμετοχής, Αναδυόμενες τεχνολογίες για τον δημόσιο τομέα
Εξαρτήματα και συστήματα Νάνο-Μικροηλεκτρονική και ενσωματωμένα συστήματα, Αισθητήρες (MEMS), Αναλογικά ηλεκτρονικά, Ψηφιακά ηλεκτρονικά, Ηλεκτρονικά διαχείρισης βίντεο και εικόνας, Μικροκυματικές διατάξεις, Οπτικές διατάξεις, Εργαλεία σχεδίασης και προσομοίωσης μικροηλεκτρονικών διατάξεων, Διαδικασίες παραγωγής μικροηλεκτρονικών και ηλεκτρονικών διατάξεων, Λογισμικό ενσωματωμένων διατάξεων, Ηλεκτρονικά χαμηλής κατανάλωσης

Ο προσδιορισμός των τεχνολογιών βασίστηκε σε μια διαδικασία δομημένης διαβούλευσης,  η οποία οργανώθηκε από την Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας και στην οποία συμμετείχαν  εκπρόσωποι επιχειρήσεων, επαγγελματικών ενώσεων, ΑΕΙ, Ερευνητικών Κέντρων, αρμόδιων Υπουργείων, Περιφερειών κλπ. Οι τεχνολογίες αυτές αναμένεται να προκαλέσουν διαρθρωτικές αλλαγές στις επιχειρήσεις του τομέα (π.χ. εκσυγχρονισμό, διαφοροποίηση κ.λπ.) και να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους καθώς και να επηρεάσουν άλλους κλάδους της οικονομίας και επιλέχθηκαν στη βάση των εξής κριτηρίων:

  • Σημαντική επίδραση στην οικονομία και δυνατότητα μόχλευσης ιδιωτικών επενδύσεων σε έρευνα και καινοτομία
  • Ύπαρξη διεθνούς αγοράς
  • Διαθεσιμότητα σχετικού δημόσιου ή/και ιδιωτικού ερευνητικού δυναμικού
  • Δημιουργία θέσεων εργασίας (μακροπρόθεσμα)
  • Άλλες επιδράσεις (π.χ. περιβαλλοντικές, κοινωνικές )