Organising and Scientific committee

Organising committee

 • Symeonidis Andreas, Louizou Lena, Tsakiri Sofia, Lampoudis Dimitris (AUTH)

 • Tzovaras Dimitrios, Katsiadakis Nikolaos (EKETA)

 • Vlachopoulou Maro, Fouskas Konstantinos, Emmanouil Stiakakis  (UOM)

 • Tsagarakis Marinos (SEVE)

 • Vlahavas Ioannis, Achilleas Harisios (DIPAE)

 • Kagelidis Konstantinos, Vamvalis Kosmas, Antoniou Maria (SEPVE)

 • Balla Kaliopi, Siritzidou Elina (PMK)

 • Gogolidis Vasileios, Gypakis Antonios  (GSRT)

 • Tramatzas Konstantinos, Papatzika Lida, Katsianis Giorgos (THESSINNOZONE)

 • Michalopoulou Aggela (EG)

 • Bensasson Simos  (Municipality of Thessaloniki)

 • Chatzimisios Periklis , Iossifides Athanasios (ATEITH)

Scientific committee

 • Gogolidis Vasileios, (GSRT)

 • Symeonidis Andreas, (AUTH)

 • Ioannidis Dimosthenis, (EKETA)

 • Fouskas Konstantinos , (UOM)

 • Achillas Harisios , (DIPAE)

 • Vamvalis Kosmas , (SEPVE)

 • Periklis Chatzimisios , (ΑΤΕΙΤΗ)